​Vedtægter for Atlas Motion & Fitness

§1 - Navn og hjemsted.

stk. 1

Foreningens navn er Atlas Motion & Fitness.

Foreningen er stiftet den 3. januar 1985.

Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

§2 - Formål og medlemskab.

stk. 1.

Foreningens formål er, at give medlemmerne mulighed for at dyrke forskellige former for motionstræning, herunder fitness, styrkeløft, holdtræning m.m.

Foreningen stiller personale med relevant uddannelse til rådighed for medlemmerne i henhold til foreningens formål. Gennem saglig instruktion og vejledning er det foreningens mål, at skabe forståelse og interesse for et bedre fysisk og psykisk velvære.

Foreningen tilbyder endvidere medlemmerne deltagelse i diverse øvrige aktiviteter, der har til formål at fremme det sociale samvær i foreningen, eksempelvis klubaftner, medlemsarrangementer o.l.

På de områder, hvor det er muligt, vil foreningen samarbejde med Gladsaxe Kommune med henblik på at give en bred palet af motionstilbud til kommunens borgere.

stk. 2.

Alderskravet for medlemskab i foreningen er 8 år. Medlemmer under 15 år har begrænset adgang til foreningens træningsfaciliteter, og skal til en hver tid følge anvisningerne udspecificeret i ordensreglerne under "træning for medlemmer under 15 år".

stk. 3.

Indmeldelse sker ved henvendelse i foreningen.

stk. 4.

For indmeldelse af medlemmer under 18 år kræves skriftlig tilladelse fra forældre/værge.

stk. 5.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under et eller flere underforbund og er dermed underkastet de for forbundene vedtagne love og bestemmelser.

stk. 6.

Bestyrelsen kan ekskludere eller give et medlem karantæne, hvis medlemmet ikke overholder gældende ordensregler, hvis medlemmets opførsel direkte strider mod foreningens formål, eller hvis medlemmet modarbejder foreningen. I tilfælde af eksklusion kan sagen forelægges på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7.

Bestyrelsen kan ved beslutning på et bestyrelsesmøde give kontingentfrit medlemskab til bestyrelsens medlemmer for 1 år ad gangen.

§3 – Bestyrelsen.

stk.1.

Foreningen tegnes af formanden og/eller kassereren. Foreningen ledes af bestyrelsen.

Suppleanterne kan på bestyrelsens opfordring deltage i bestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret.

stk. 2.

Formanden drager omsorg for indkaldelse til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk.3.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

stk. 4.

Der føres referat af bestyrelsesmøder. Referater er om ønskeligt tilgængelige for foreningens medlemmer.

stk. 5.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der i foreningen trænes under vejledning af uddannede instruktører og trænere.

stk. 6.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift, og kan ansætte en daglig leder til at varetage og sørge for at foreningen drives i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden. Den daglige leder er ansvarlig over for bestyrelsen.

stk. 7

Bestyrelsen kan ansætte medarbejdere til drift af foreningen. Bestyrelsen forestår ansættelser og afskedigelser. Ansatte og bestyrelse skal fremvise en ren straffeattest.

stk. 8.

Bestyrelsen kan ikke indgå bindende aftaler som grundlæggende ændrer på foreningens drift, uden disse først er besluttet på en generalforsamling.

stk. 9.

Bestyrelsen kan ved beslutning på et bestyrelsesmøde fastsætte honorar til et eller flere af bestyrelsens medlemmer for 1 år ad gangen. Honorarets størrelse fastsættes i overensstemmelse med det pågældende medlems arbejdsbyrde.

stk. 10.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt.

§4 - Økonomi.

stk. 1.

Foreningens medlemskontingent betales forud af medlemmerne og fastsættes af bestyrelsen på baggrund af markedsvilkårene, foreningens økonomi og i et eventuelt samarbejde med Gladsaxe Kommune.

§5 - Generalforsamlingen.

stk. 1.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned.

stk. 2.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker som minimum ved opslag i foreningen med mindst

30 dages varsel.

stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk. 4.

Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og forslag til vedtægtsændringer skal viderebringes til medlemmerne via opslag i foreningen senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 5.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum omfatte:

1.​Valg af dirigent

2.​Godkendelse af dagsorden

3.​Bestyrelsens beretning til godkendelse

4.​Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5.​Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

6.​Behandling af indkomne forslag (herunder eventuelle vedtægtsændringer)

7.​Valg af bestyrelse og suppleanter

8.​Valg af revisor og revisorsuppleant

9.​Eventuelt

stk. 6.

Alle medlemmer, der har været medlem de seneste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Medlemmer over 18 år har kun stemmeret ved personligt fremmøde. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af en forælder eller af en værge, der således har stemmeretten ved personligt fremmøde.

Medlemskort skal medbringes og forevises på forlangende på generalforsamlingen.

stk.7.

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal, dog undtaget afstemning vedrørende opløsning af foreningen. (Se § 8 stk. 1).

stk.8.

Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer af foreningen.

Ansatte i foreningen kan ikke være medlem af bestyrelsen.

stk.9.

Bestyrelsen består af 5 personer samt 1-2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet formanden og et til to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og kassereren og et til to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Suppleanterne vælges hvert år.

stk. 10.

På generalforsamlingen vælges en revisor og en revisorsuppleant efter forslag fra bestyrelsen.

stk.11.

Kandidater til bestyrelsen skal være til stede eller have givet skriftligt tilsagn om at være villige til at modtage valg. Afstemning foretages skriftligt, hvis blot én deltager på generalforsamlingen anmoder om det. Ved stemmelighed trækkes der lod.

stk.12.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 30 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

Reglerne for indkaldelse, valg og afstemning er de samme som ved ordinær generalforsamling.

stk. 13.

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, og er tilgængelige for medlemmer efter forespørgsel i foreningen.

§6 - Ordensregler.

Stk.1.

Det påhviler bestyrelse og foreningens øvrige medlemmer at påse, at de i foreningen opslåede ordensregler overholdes.

Stk. 2.

Dopingmisbrug tolereres ikke og vil medføre karantæne i henhold til Anti Doping Danmarks regler.

For at kunne stille op i en styrkeløftkonkurrence for foreningen skal en deltager have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og have stået på DSF´s licensliste i mindst 3 måneder.

Stk. 3.

Ethvert medlem af foreningen, herunder også ansatte og bestyrelse, er forpligtiget til, på et hvilket som helst tidspunkt, at stå til rådighed for dopingtests. Enten i forbindelse med konkurrenceaktivitet eller ved uanmeldte besøg i foreningens lokaler.

§7 - Regnskabsbestemmelser.

stk.1.

Regnskabsåret er kalenderåret.

stk.2.

Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk. 3.

Budget for det kommende år forelægges på generalforsamlingen til orientering.

stk. 4.

Eventuelle ændringer af medlemskontingentet skal offentliggøres med mindst 3 måneders varsel.

§8 - Opløsning.

stk.1.

Forslag om opløsning af foreningen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Der kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

stk.2.

Ved opløsning overgår foreningens midler til børne- og ungdomsarbejdet i Gladsaxe Kommune.

​Disse vedtægter er godkendt på foreningens generalforsamling d. 23. marts 2017.

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på