​Medlemskontrakt

1. Foreningen

1.1 Atlas Motion & Fitness (Atlas) er en forening, der er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under et eller flere underforbund, og er dermed underkastet de for forbundene vedtagne love og bestemmelser.

Foreningens medlemmer har medbestemmelsesret, og der afholdes en generalforsamling årligt, hvor der kan stilles forslag i foreningen, og hvor der skal vælges en bestyrelse blandt medlemmerne. Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive annonceret i Atlas.

2. Medlemskaber

2.1 Alderskravet for et medlemskab er 8 år. Medlemmer under 15 år har begrænset adgang til foreningens træningsfaciliteter, og skal til en hver tid følge anvisningerne udspecificeret i ordensreglerne.

For indmeldelse af medlemmer under 18 år kræves forældre/værge tilladelse. Tilladelsen gives ved, at forældre/værge medunderskriver medlemskontrakten.

Alle medlemskabstyper er forudbetalt for en given periode. Ved alle typer medlemskab gælder det ligeledes, at der ikke refunderes forudbetalt kontingent.

3. Persondata

3.1 Medlemmet er under hele medlemskabsperioden forpligtet til at sørge for, at Atlas har korrekt opdateret persondata, så som navn, adresse, kontaktoplysninger osv. Dette skal gøres ved personlig henvendelse i centeret.

Ved at oplyse fastnet- eller mobil-nr. giver man tilladelse til, at man må blive kontaktet telefonisk. Dette vil kun forekomme i presserende situationer.

Ved at oplyse mobil-nr. giver man også tilladelse til at modtage SMS fra vores SMS-servicetjeneste. Her får medlemmet besked ved aflysninger eller flytninger af hold du er tilmeldt.

Ved at oplyse e-mail giver man tilladelse til, at man kan blive kontaktet vedrørende væsentlige ændringer i medlemsvilkår, specielle arrangementer, nyhedsbreve, betalingspåmindelser mv.

4. Medlemskortet

4.1 Medlemskortet skal altid medbringes og scannes af medlemmet ved brug af Atlas’ faciliteter. Således skal medlemmet på kundecomputerne, inden træning påbegyndes, melde ”fremmøde” til de aktiviteter man ønsker at deltage i.

Glemmes medlemskortet skal medlemmet kontakte personalet i Atlas inden træning påbegyndes. Glemmes medlemskortet gentagende gange, kan medlemmet blive pålagt et gebyr efter gældende takst.

Bortkommer medlemskortet kan det genudstedes mod et gebyr efter gældende takst.

Et medlemskab hos Atlas er personligt, og medlemskortet må ikke overdrages til, deles med, eller benyttes af andre personer end medlemmet selv.

5. Holdbooking

5.1 Medlemmet kan til- og afmelde sig hold via kundecomputerne i centeret, via App’en MyeClub eller via hjemmesiden: www.atlas-fitness. Når man har man booket sig ind på et hold, kan man indtil 1 time før holdstart altid afmelde sig holdet igen, på samme måde som man tilmelder sig. Ved udeblivelse fra et tilmeldt hold, opkræves gebyr efter gældende takst.

6. Tilkøb af svømmehal

6.1 Ved tilkøb af svømmehal er medlemmet selv ansvarlig for at holde sig orienteret omkring svømmehallens åbningstider og eventuelle lukkedage.

Det ekstra kontingent som Atlas opkræver for adgang til svømmehallen videresendes direkte til svømmehallen og indgår ikke i Atlas’ regnskab. Følgelig kan Atlas ikke give kompensation for eventuelle lukkedage.

For at få adgang til svømmehallen skal medlemmet selv købe et chiparmbånd i svømmehallens reception efter gældende takst. Medlemmet er selv ansvarlig for armbåndet, og eventuelt bortkomst heraf. Armbåndet er personligt, og må ikke overdrages til, deles med, eller benyttes af andre personer end medlemmet selv.

7. Medlemskab på pause

7.1 Alle medlemskaber kan sættes i bero i op til 3 måneder ad gangen. Hver bero-periode koster et engangsgebyr efter gældende takst. At medlemskabet bliver sat i bero, indebærer, at medlemmet ikke kan bruge sit medlemskab i bero-perioden, og ikke skal betale kontingent i denne periode.

Medlemskabet skal sættes i bero forud, eller senest samme dag, som man ønsker at starte den ønskede bero-periode. Dette skal gøres i Atlas ved udfyldelse en bero-blanket med datoer og underskrift. Kvittering på den aftalte periode vil blive udleveret. Såfremt der skulle opstå nogen tvivl om bero-perioden, skal medlemmet med kvitteringen kunne dokumentere bero-perioden for at få ret til godtgørelse.

8. Betalingsservice (BS) medlemskab

8.1 BS-oprettelse

Ved oprettelse af et BS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra medlemskabets startdato, til første BS-betaling kan finde sted. Herefter bliver kontingentet løbende trukket over BS den første hverdag hver måned, indtil medlemskabet opsiges i Atlas (jf. punkt 8.6 Opsigelse af BS-medlemskab).

Ved BS-oprettelse er det påkrævet at vi får medlemmets e-mail, CPR.nr., Reg.nr og Konto.nr.

8.2 Anden BS-betaler

Det er muligt at oprette et BS-medlemskab med en anden betaler. For at tilknytte en anden betaler til medlemskabet, skal vi have den betalende persons CPR.nr., Reg.nr. og Konto.nr., samt have at den betalende person accepterer alle BS-betingelser i medlemskontrakten. Dette gøres ved at den betalende person medunderskriver medlemskontrakten.

En anden betaler er foruden det faste månedlige kontingent også forpligtet til at hæfte for eventuelle gebyrer, der måtte komme som følge af medlemskabet, og i tilfælde af at medlemmet har købt løssalg på kredit.

8.3 Justering af kontingent

I tilfælde af at et BS-medlemskab er købt på tilbud til et lavere kontingent end normalt i en given periode vil kontingentet automatisk blive ændret til normalt prisleje efter endt tilbudsperiode.

Eventuelle prisjusteringer der må forekomme for et BS-kontingents normalt fastsatte priser, vil blive meddelt medlemmet via e-mail med 2 måneders varsel.

8.4 Kredit for BS-medlemskab

På BS-medlemskaber er det muligt at benytte medlemskortet til køb af løssalg op til den maksimalt tilladte beløbsgrænse. Købene vil blive trukket sammen med den næstkommende BS-trækning.

8.5 Afvist BS-betaling

Betales det løbende kontingent ved et BS-medlemskab ikke til tiden, udsendes et girokort til medlemmets adresse. Girokortet bedes betalt med det samme. Hvis medlemmet ikke betaler girokortet senest 10 dage efter, at der oprindelig skulle være lavet en BS-betaling, får medlemmet tilsendt en rykkermail og spærret sit medlemskort, indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godtgøres ikke, og der vil yderligere opkræves et rykkergebyr efter gældende takst.

8.6 Opsigelse af BS-medlemskab

BS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned før medlemskabet ophører. Opsigelsen kan ske i Atlas ved udfyldelse af en opsigelses-blanket med dato og underskrift. Det er også muligt at opsige via e-mail til info@atlas-fitness.dk med oplysning af for- og efternavn, medlemsnummer/fødselsdag. I begge tilfælde modtages en kvittering for opsigelsen. Såfremt der opstår tvivl om hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne dokumentere opsigelsen med kvitteringen, for at få ret til godtgørelse.

​9. Ordensregler og medlemskontrakt

9.1 Medlemskontrakten udleveres ved indmeldelse og kan sammen med ordensreglerne findes på hjemmesiden: www.atlas-fitness.dk.

9.2 Ansvar

Alle aktiviteter i Atlas' lokaliteter udføres på eget ansvar, og Atlas yder derfor ikke nogen former for erstatning for hverken personskade eller materielskade.

​​9.3 Doping

Atlas er medlem af Anti Doping Danmark (ADD). Som medlem af Atlas kan medlemmet underlægges en dopingtest, hvis det forlanges af repræsentanter fra ADD. Hvis medlemmet modsætter sig en test, eller testes positiv, vil medlemskabet ophøre med øjeblikkelig virkning og uden ret til refundering af kontingent. Atlas er i en sådan situation forpligtet til at videregive relevante oplysninger om medlemmet til ADD, til registrering af medlemmet i dopingregistret. En dopingdom medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre der er tilknyttet ADD.

9.4 Bortvisning

Medlemskontrakten og det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Atlas’ personale, skal altid overholdes. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

10. Privatlivspolitik

10.1 Foreningen har en privatlivspolitik som beskriver hvordan vi behandler personoplysninger. Privatlivspolitikken findes på hjemmesiden: www.atlas-fitness.dk.

​20.12.2021

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på