Referat af generalforsamling 11.04.2024

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Godkendelse af dagsorden

3.Bestyrelsens beretning til godkendelse

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5.Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

6.Valg af bestyrelse og suppleanter

7.Valg af revisor

8.Eventuelt.

Ad.1

Bent Colerick blev valgt med akklamation, og kunne konstatere at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Helle Baastrup blev valgt som referent, og i tilfælde af afstemning blev Michael og Marlene valgt som stemmetællere.

Ad.2

Dagsordenen blev godkendt

Ad.3

De seneste år har bestyrelsen kunne berette, at fokus primært har været på foreningens medlemstilslutning, da medlemstallet dykkede efter nedlukningen som følge af Coronapandemien. Der har derfor været iværksat diverse tiltag og kampagner, og medlemstilslutningen har de sidste par år været støt stigende. Ved forrige generalforsamling kunne bestyrelsen berette, at medlemstallet næsten var på niveau med tilden før Corona, og den positive udvikling er fortsat, og i de første måneder af 2024 er foreningen endelig kommet op på samme antal medlemmer som før Corona.

På grund af den lavere medlemstilslutning, og dermed lavere indtjening, har bestyrelsen været meget opmærksomme på foreningens økonomi, og der er de seneste år arbejdet med optimering af budgettet, mens planer for nyere investeringer har været sat i bero. Med en positiv afslutning i 2023 og en fortsat positiv udvikling i 2024, har bestyrelsen nu kunne genoptage planerne om nyindkøb af udstyr. Der er allerede indkøbt lidt mere frivægtsudstyr, og i slutningen af april bliver en række nye træningsmaskiner leveret.

I det forgangne år har vi i samarbejde med Dansk styrkeløftforbund fortsat tilbudt træningsworkshops, igen med succes. Der er desuden afholdt events med massage og zoneterapi, og igen har vi afholdt Fitness tryday. Atlas var også i år repræsenteret på Gladsaxedagen, og bestyrelsen takker ansatte og medlemmer der hjalp til og kiggede forbi.

Det årlige klubmesterskab har netop været afholdt, igen med rigtig god tilslutning. I denne sammenhæng skal det også nævnes, at Atlas siden Sjællandsmesterskaberne i styrkeløft i august 2023 nu kan prale af at have en sjællandsmester. Stort tillykke til Cecilie Duus med den flotte præstation.

Der har igen været afholdt julefrokost, denne gang med minigolf, og igen med fin deltagelse. Der har også været afholdt sommerfrokost med petanque og også her takker bestyrelsen ansatte og medlemmer der hjalp til. En særlig tak til Rasmus Jensen der leverede en fantastisk menu. Foreningens ansatte har igen i samarbejde med folkeskoler arrangeret events for 8. og 9. klasser, og der er afholdt sommeraktiviteter som igen tilbydes i 2024.

Ved forrige generalforsamling var indkommet et forslag vedrørende udfordringer med omklædningsrummene i kælderen, særligt i sommerperioden, hvilket er et tilbagevendende tema. Atlas har desværre ikke råderet over lokalerne, og det er begrænset hvad bestyrelsen har af handlemuligheder i den forbindelse. Bestyrelsen har dog ved seneste brugerrådsmøde på anlægget igen gjort opmærksom på denne problemstilling og fremsat ønske om istandsættelse. Atlas er ikke blevet lovet noget, men idrætschefen og halinspektøren ser gerne på, om der kan gøres mere for at forbedre omklædningsfaciliteterne, og de vil yderligere undersøge muligheden for at opstille omklædningsvogne udendørs om sommeren til badegæster.

Bestyrelsen har i samarbejde med Bevæg dig for livet-fitness iværksat en medlemstilfredshedsundersøgelse som kører aktuelt, og resultatet vil blive præsenteret ved næste bestyrelsesmøde. Undersøgelsen er gratis for foreningen, og vi håber at kunne inddrage resultatet fremover.

Forsamlingen godkendte herefter beretningen uden kommentarer.

Ad. 4

Kassereren fremlagde regnskabet for 2023 som udviser en omsætning på 2.052.395 kr., en stigning i forhold til året før, når der ses bort fra Coronahjælpepakken. Årets drifsoverskud ender på 63.651 kr.

Aktiverne udgør1.700.774 kr. og egenkapitalen 1.518.779 kr.

Der blev spurgt til en post vedr. advokatudgift, og kassereren svarede, at foreningen i forbindelse med en personalesag havde søgt bistand hos en advokat.

Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.

Ad.5

Budgettet for 2024 med et forventet driftsoverskud på 97.074 kr. blev fremlagt til orientering.

Ad.6

Der var indkommet et forslag fra Susanne Wraamann som foreslog en øget åbningstid fra kl. 6.30, eventuelt sådan at medlemmerne selv kunne låse sig ind med en låsebrik.

Formanden meddelte, at bestyrelsen havde behandlet forslaget og ikke kunne tiltræde ideen uden tilsyn af de ansatte. Erfaringer fra andre steder vedr. låsebrikker var ikke gode. Formanden lovede dog at bestyrelsen ville vende tilbage til ønsket for at afsøge en løsning. Da Susanne ikke selv var tilstede satte dirigenten forslaget til afstemning, som endte med at 1 stemte for, 18 stemte imod og 4 stemte blankt.

Ad 7.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede hver især deres arbejdsområder som oplæg til valget. Herefter modtog Peter Buron genvalg som kasserer for en toårig periode, og Tom Østmar modtog genvalg som bestyrelsesmedlem, ligeledes for en toårig periode.

Rasmus Jensen og Kai Hansen blev valgt som henholdsvis 1.- og 2. suppleant for en etårig periode.

Ad. 8

FLOregnskab v. Flemming Lodsgård blev valgt som revisor, og Morten Beyer som revisorsuppleant, begge for en et årig periode.

Ad.9

Formanden takkede alle ansatte og især Michael og Marlene for en initiativrig og dedikeret indsats.

Flere medlemmer fremhævede den mangelfulde rengøring, især i omklædning og på toiletter, et tilbagevende problem som altid nævnes på vores generalforsamling. Michael er jævnligt i kontakt med halpersonalet vedr. problemet, og formanden opfordrede medlemmerne til at kontakte receptionen når de fandt forholdene utilfredsstillende.

Et medlem spurgte til planerne vedr. etablering af et toilet i tilknytning til Atlas, og formanden svarede at planerne foreløbig var skrinlagt.

Et medlem spurgte til medlemstal og antal ansat personale, og det blev meddelt at de aktuelle tal var 955 medlemmer og 11 ansatte, herunder to fuldtidsansatte.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på