Referat af generalforsamling 26.04.2023

Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Godkendelse af dagsorden

3.Bestyrelsens beretning til godkendelse

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5.Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

6.Valg af bestyrelse og suppleanter

7.Valg af revisor

8.Eventuelt

Ad.1

Bent Colerick blev valgt med akklamation, og konstaterede at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Helle Baastrup blev valgt som referent, og i tilfælde af afstemning blev Michael og Malene valgt som stemmetællere.

Ad.2

Dagsordenen blev godkendt.

Ad.3

Bestyrelsesformanden fremlagde beretningen som følger: Bestyrelsen kunne ved generalforsamlingen i 2022 berette om, at der fortsat var et lavere medlemstal efter nedlukningen som følge af corona sammenlignet med medlemstilslutningen inden corona (2019). Efter genåbningen var der ikke sket stor fremgang i antallet af medlemmer som forventet, hvorfor den primære fokus derfor havde været at øge medlemstilslutningen. Det seneste år har bestyrelsen igen har stor fokus på medlemstilslutningen, som har udviklet sig positivt og været støt stigende gennem året. Der er blevet lavet flere indmeldelseskampagner, bl.a. i forbindelse med Fitness Tryday og Gladsaxedagen, og 2022 sluttede fornuftigt i forhold til medlemstallet. Den positive udvikling er fortsat ind i 2023, og det er med stor glæde, at bestyrelsen nu endelig kan berette, at medlemstilslutningen er ved at være på niveau med tiden inden corona. Medlemstilslutningen har stor betydning for foreningens økonomi, som der, i lighed med de seneste mange år, også har været stor fokus på. Bestyrelsen har arbejdet meget på at optimere budgettet ved at gennemgå foreningens udgifter, forbrug, afskrivninger mv. Dette særligt, da der på mange områder har været stigende priser i løbet af det seneste år, og bestyrelsen samtidig har ønsket at prioritere, at de ansattes løn også skulle stige. Der er derfor blevet ændret på bemanding og vagtplaner, og der er ændret på vores afskrivninger på indkøbt udstyr, så de strækker sig over længere tid og i højere grad afspejler udstyrets reelle værdi og forventede levetid. 2022 afsluttes med et lille underskud, men der er fortsat en sund økonomi i foreningen. Ud fra medlemstilslutningen og økonomien, har bestyrelsen ikke fundet det hensigtsmæssigt med større investeringer/indkøb det seneste års tid, da ønsket har været at sikre det positive driftsresultat i regnskabet. Derfor har tidligere omtalte indkøbsplaner været sat på standby, og det er først nu, at vi igen begynder at kigge på mulighederne. Ligeledes er der ikke truffet beslutninger om eventuel etablering af medlemstoilet, da økonomien ikke har været til det. Der er indhentet flere tilbud på projektet, og der forventes en udgift på 150.000 kr. + moms samt øgede løbende udgifter for drift/vedligehold. Af samme årsag er det heller ikke prioriteret at bruge penge på at undersøge muligheden for at udbygge atlas, som foreslået ved sidste generalforsamling. Dog har foreningens medlem Jørgen Larsen, der er arkitekt, tilbudt at hjælpe med til i første omgang at undersøge mulighederne. Selvom der ikke kan berettes om de helt store og dyre tiltag, har der igen været flere mindre tiltag det seneste år. Der er blevet lavet nye klub t-shirts, som har været en stor succes. Der er blevet afholdt to foredrag, et om idræt og smerter og et om træningsplanlægning, og der er lavet træningsforløb for flere folkeskoleklasser. Der har været tilrettelagt et træningsprojekt for de yngste kvindelige medlemmer, for at imødekomme stigningen i antallet af nye unge medlemmer. Desuden har foreningen, efter forslag fra medlem Erik Rosenlund, tilbudt træning til ukrainske flygtninge i Gladsaxe Kommune, hvilket dog ikke blev aktuelt, da de havde mange andre muligheder. Yderligere er der blevet repareret og renoveret diverse træningsudstyr, og der er afholdt både sommerfest, julefrokost og klubmesterskab med rigtig god tilslutning, og foreningen har som nævnt deltaget i både Gladsaxe Dagen og Fitness Tryday. Endelig kan det berettes, at foreningen nu har flere styrkeløftere som stiller op til konkurrencer, og at det i 2022 er blevet til flere flotte resultater med både guld- og bronzemedaljer..

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden kommentarer.

Ad.4

Kassereren fremlagde regnskabet for 2022, som udviser en omsætning på 2.104.115 kr., en beskeden stigning i forhold til året før. Resultatet ender med et lille driftsunderskud på -10.117 kr. Aktiverne udgør 1.622.956 kr., og egenkapitalen 1.455.128 kr.

Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.

Ad.5

Budgettet for 2023 blev forelagt til orientering. Et medlem spurgte om kontingentet var højt nok, og formanden svarede, at bestyrelsen havde diskuteret sagen, men foretrak ikke at regulere det nu og her, selvom det har ligget på samme niveau i mange år.

Ad.6

Der var indkommet forslag fra Susanne Rasmussen vedr. omklædningsrummene som i sommerperioden i høj grad benyttes af udendørs badegæster. Forslagsstilleren ønskede et separat omklædningsrum til Atlas` medlemmer. Michael havde inden generalforsamlingen kontaktet lederen i svømmehallen som havde meddelt, at der ikke ville ske ændringer denne sommer, men at man ville forsøge sig med en våd- og tør zone for at imødegå de mange våde gulvarealer. Der opsættes skilte og knager. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at finde en bedre løsning, men afgørelsen ligge hos kommunen.

Ad.7

Bestyrelsesformand Kristan Vesterby modtog genvalg for en toårig periode, og det samme gjorde bestyrelsesmedlemmerne Steffen Thomsen og Bent Colerick.

Kai Hansen blev valgt som 1. suppleant, og Rasmus Jensen som 2. suppleant, begge for en etårig periode. Bestyrelsen takkede Sussi Frølich for mange års indsats som 1. suppleant.

Ad.8

FLOregnskab v. Flemming Lodsgård blev genvalgt som revisor og Morten Beyer som revisorsuppleant, begge for en etårig periode.

Ad 9

Et medlem spurgte til den kvindelige repræsentation i bestyrelsen, og formanden svarede, at det ikke var så nemt at finde interesserede og egnede kandidater.

Et andet medlem udtrykte ros til bestyrelsen samt Michael og Malene, og bestyrelsen udtrykte ros til de ansatte.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på