Referat af generalforsamling 10.03.2022

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:

·​Kasserer Peter Buron (ønsker genvalg).

·​Bestyrelsesmedlem Tom Østmar (ønsker genvalg).

·​Suppleant Sussi Frølich (villig til genvalg).

·​Suppleant Flemming Work (villig til genvalg).

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Ad. 1

Bent Colerick blev valgt med akklamation, og konstaterede at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkalde og beslutningsdygtig. Malene Szankowski blev valgt som referent, og i tilfælde af afstemning valgtes Helle Baastrup og Michael Madsen som stemmetæller.

Ad. 2

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 3

Bestyrelsesformanden fremlagde beretningen som følger:

Ved seneste generalforsamling kunne bestyrelsen berette om den lange nedlukning i vinteren 2021 som følge af corona, men herefter har vi heldigvis kunne holde åbent som normalt. Vi mærker dog stadig konsekvensen af nedlukningen, idet vores medlemstilslutning ligger under normalen når vi sammenligner med tallene fra tiden inden corona i 2019. I bestyrelsen har vi derfor været meget opmærksomme på dette, og har stadig fokus på at øge medlemsstilslutningen igen så vi kan komme tilbage til tidligere niveau. Der er bl.a. lavet kampagner med tilbud til nye medlemmer. Bestyrelsen er optimistiske i forhold til fremtiden mhbp. øget medlemstilslutning, men det tyder på at det sker meget gradvist, da vi ikke har set en pludselig stor tilslutning da vi åbnede igen. Det bør i denne sammenhæng nævnes, at Atlas trods en tilbagegang i medlemstal stadig har en sund økonomi, men der henvises i øvrigt til regnskabet for 2021.

Bestyrelsen har i årets løb arbejdet videre med planen om både istandsættelse og udskiftning af gamle maskiner. Vi kunne ved seneste generalforsamling præsentere den nye disk, som bl.a. har til formål at bedre arbejdsforholdene for de ansatte, og i forlængelse af dette har vi også fået renoveret kontoret. Herudover er der også fundet plads til indkøb af nye maskiner, og vi har bl.a. udskiftet de gamle bryst- og skulderpres maskiner. Alt dette har som vanligt været med stor fokus på den økonomiske situation, for at sikre at vi har økonomien til pludselige ændringer, skulle der eksempelvis komme nye restriktioner eller mere nedlukning. Omfanget af nye investeringer har i lyset af dette været lidt mindre, end hvad vi kunne have ønsket.

Siden seneste generalforsamling har det desuden været muligt at holde diverse arrangementer igen, og vi har med god tilslutning holdt både sommerfest og julefrokost, ligesom vi også fik afviklet det årlige klubmesterskab. Herudover har der været afholdt Fitness Tryday med tilhørende kampagne, og vi har for første gang afholdt en workshop med trænere fra Dansk Styrkeløft Forbund, samt en workshop for unge piger med fokus på styrketræning.

Det har længe været et ønske i bestyrelsen at få taget nye billeder, som modsat billederne på hjemmesiden i højere grad afspejler foreningen. Vi har nu fået taget nogle enkelte billeder som allerede er blevet brugt i vores kampagner, og det er planen, at vi skal have taget mange flere som også skal bruges på hjemmesiden.

Mange medlemmer har længe efterspurgt en musiktjeneste så vi kan slippe for reklamer. Der er nu oprettet en musiktjeneste, Loud, som vi netop har fået på prøve. Den giver mulighed for at vælge forskellige musikgenrer, og vi vil efter en prøveperiode på omkring en måned vurdere, om det er noget vi vil fortsætte med.

Bestyrelsen har tidligere berettet om, at vi har arbejdet på at få lavet og opdateret de skriftlige dokumenter og retningslinjer for både ansatte og medlemmer som eksempelvis beskriver arbejdsgange, regelsæt mv., og vi har bl.a. udarbejdet en personalehåndbog. I forlængelse af dette har vi i år også opdateret alle deltidsansattes kontrakter, så de nu læner sig op ad DGI’s anbefalinger.

Bestyrelsen har fortsat planer om at modernisere og udskifte udstyret i Atlas, og det er planen, at vi arbejder videre med dette – igen ud fra hvad økonomien tillader og med fokus på at medlemstallet gerne skal tilbage på niveau med 2019. Vi er netop i gang med at lave en ny plan for udskiftning af maskiner. Planen kan vi forhåbentlig iværksætte i løbet af 2022. Yderligere er vi ved at undersøge muligheden for at få lavet et medlemstoilet oppe i Atlas, hvilket der har været stor efterspørgsel på gennem mange år. Helt konkret kigger vi på muligheden for at udbygge den ene trappeopgang hvor vi aktuelt har nødudgang og handicapadgang, på samme måde som vi fik bygget vores garderobe. Hvad der kan lade sig gøre, og hvorvidt vi selv skal betale, eller om vi måske kan ansøge kommunen, vides ikke endnu, men det er noget vi arbejder på at afklare.

Endelig har vi planer om at tilbyde alle medlemmer nye workshops - mere om dette i det i løbet af året.

Efter formandens gennemgang blev der spurgt ind til den nuværende handicaplift, om den får lov til at blive. Selvom den aldrig bliver brugt, er det ikke planen at den skal nedlægges.

Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.

Ad. 4

Kasseren fremlagde regnskabet for 2021, som udviser en omsætning på 2.072.930 kr. en lille stigning på ca. 50.000 kr. i forhold til året før. Årets driftsresultat udgør 8.353 kr., resultatet anses som tilfredsstillende på baggrund af de store udfordringer i forbindelse med corona nedlukningen. Her skal det nævnes, at Atlas har modtaget flere hjælpepakker. Aktiverne udgør 1.817.449 kr. og egenkapitalen er 1.465.245 kr.

Forsamlingen bifaldt regnskabet og godkendte det med akklamation.

Ad. 5

Budgettet for 2022 blev fremlagt til orientering.

Ad. 6

Der var indkommet et forlag fra Torben Damgaard Nielsen. Han var desværre ikke mødt op for at uddybe sit forlag.

Jeg stiller hermed forslag om undersøgelse af muligheden for udvidelse af lokalerne i Atlas Motion & Fitness mod nord eller syd, på dele af det eksisterende tagareal. Grundlaget for forslaget er et generelt ønske om at skabe mere plads til foreningens aktiviteter.

Bestyrelsesformanden kommenterede på forslaget som ikke er nyt i foreningen. Pladsen kan være trang i Atlas ved spidsbelastningstiderne, og der har længe været ønske om flere m2. Det kan dog være et problematisk emne at tage op, dels fordi at vi kan risikere at kommunen henviser os til andre større lokaler som vi måske ikke ønsker, og dels fordi at det kan være et meget dyrt projekt.

Det er muligt at indsende facilitetsønsker i forhold til udviklingen af idrætsfaciliteter i Gladsaxe kommune én gang årligt, og fristen ligger 28. marts 2022. Det kunne potentielt være en mulighed at sende ønsket ind i denne sammenhæng.

Det blev besluttet at mulighederne for udvidelse undersøges nærmere, så vi én gang for alle får klarhed for hvad der i praksis kan lade sig gøre.

Ad 7.

Kasserer Peter Buron modtog genvalg for en to-årig periode.

Det samme gjorde bestyrelsesmedlem Tom Østmar.

Sussi Frølich og Flemming Work modtog genvalg som henholdsvis 1. – og 2. suppleant, begge for en periode på et år.

Ad. 8

FloRegnskab v. Flemming Lodsgaard og Morten Beyer blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant, begge for en periode på et år.

Ad. 9

Der blev uddelt roser til bestyrelsen for at få Atlas godt igennem coronatiden.

Stor ros til Michael og Malene for deres daglige indsats i Atlas.

Senior gruppen udtrykte stor glæde for Malene’s senior Fitness, hun er meget engageret, har humor og drager omsorg for medlemmerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på