Fri fitness

Træn alt hvad du vil

Fri svømning

Kan til- eller fravælges

Referat af generalforsamling 27.03.2019

Dagsorden:

1)Valg af dirigent

2)Godkendelse af dagsorden

3)Bestyrelsens beretning til godkendelse

4)Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5)Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

6)Behandling af indkomne forslag

7)Valg af bestyrelse og suppleanter

8)Valg af revisor

9)Eventuelt

Ad.1

Jørgen Olsen blev valgt med akklamation, og konstaterede at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Bent Colerick blev valgt som referent, og i tilfælde af afstemning valgtes Michael som stemmetæller.

Ad.2

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad.3

Bestyrelsesformanden fremlagde beretningen som følger:

Ved generalforsamlingen 2018 kunne bestyrelsen berette, at der ikke var planlagt større tiltag (især investeringer), da svømmehallen fortsat var lukket, og bestyrelsen ønskede at følge eventuelle ændringer i medlemstilslutning og økonomi.

Efter åbning af svømmehallen har bestyrelsen kunne konkludere, at der som forventet har været en mindre nedgang i medlemstilslutning, som forventet i budgettet. Herved har der ikke været uventede ændringer i Atlas’ økonomi som følge af svømmehallens lukning. Yderligere ses en stigning i medlemstilslutningen igen efter svømmehallen er åbnet, og Atlas er nu på samme niveau som inden lukningen.

Under lukningen var der udfordringer med adgang til svømmehal og omklædning, men det lykkedes gennem dialog med idrætschefen at få adgang til omklædning det meste af perioden. Herudover kunne Atlas’ medlemmer med kombinationskort til svømmehal benytte Bagsværd svømmehal. Selve arbejdet i svømmehal og foyer medførte også nogle udfordringer med støjgener, støv, brand, og besværliggjort adgang til centeret, hvilket personalet i Atlas løbende har haft fokus på at tackle – bl.a. gennem dialog med håndværkere og ansatte i sportshallen. Stor tak til personalet for det enorme arbejde der er kommet medlemmerne til gode, og tak til de mange medlemmer der har holdt ud.

Først efter åbning af svømmehallen blev bestyrelsen af omveje gjort bekendt med nye åbningstider, hvilket har betydning for de medlemmer i Atlas, der benytter svømmehallen og svømmehallens omklædning. Der har herefter været dialog med områdets idrætschef igen. Desværre er beslutningen om ændrede åbningstider taget i byrådet, hvor der har været et ønske om at give svømmeklubben bedre forhold, og der var ikke umiddelbart mulighed for at ændre på dette. Det er heller ikke muligt at holde en enkelt bane åben for Atlas’ medlemmer (og andre brugere), da der ved den nuværende model ikke er personale i svømmehallen. En ændring af dette vil have større økonomisk betydning. Dog er det lykkedes at få adgang til omklædningsfaciliteter for de medlemmer der har købt adgang til svømmehallen.

Eftersom der ikke har været uventede udsving i økonomien, var det allerede efter generalforsamlingen i 2018 muligt at foretage mindre indkøb i form af nye træningsbænke, vægtstænger, hyperekstension og andre småanskaffelser. Senere, i starten af 2019, har bestyrelsen så kunne gå videre med ønsket om større investeringer. Der er lavet en plan for indkøb af nyt udstyr, som forventes leveret i løbet af de næste par måneder. Der er indkøbt ny lænde-maskine, da den nuværende ikke længere er mulig at få repareret. Der er indkøbt ny balde-maskine med bedre indstillinger som kan erstatte de to nuværende, da den ene skal repareres ofte, og den anden ikke kan indstilles optimalt. Herudover er der indkøbt nyt kabeltårn med flere muligheder for øvelser og bedre indstillingsmuligheder, samt ny kabeltræksmaskine der giver mulighed for en variation af øvelser. Der kommer også et nyt powerrack, hvor der er mulighed for, at flere medlemmer kan træne på en gang, og hvor der er platform for støjreducering ved tunge løft fra gulv. Der bliver foretaget en mindre omrokering, og det gamle udstyr der er nævnt, samt den stående leg-curl maskine er blevet solgt.

Bestyrelsen arbejder på, at udstyr af ældre dato bliver udskiftet, og at nyt udstyr giver flere muligheder, så den begrænsede plads kan udnyttes optimalt. Foruden investeringer i nyt udstyr kigges der i øjeblikket på mulighederne for større rengøring/vedligeholdelse af lokalet, og det undersøges om det er muligt at skabe bedre siddeplads ved receptionen ved en ombygning.

Der har været problemer med gulvet som er blevet repareret af kommunen. Desværre er der ikke mulighed for at få malet, hvorfor bestyrelsen selv undersøger mulighederne for dette.

Bestyrelsen og de ansatte har arbejdet videre med at implementere persondataforordningen samt den tidligere udarbejdede personalehåndbog.

Der har været besøg af arbejdstilsynet, og vi har modtaget anmærkningsfri tilbagemelding.

Der er aktuelt sket en større udskiftning i personale. Dette har dog helt naturlige årsager, da flere af deltidsinstruktørerne har været under uddannelse og nu skal videre, og der har samtidig været behov for øget arbejdskraft grundet barsel. Aktuelt har vi stadig Zoltan og Malene på barsel, som vi ser frem til at få tilbage. Tag godt imod vores nyansatte.

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt det første klubmesterskab i Atlas, hvor medlemmer har haft muligheden for at dyste i styrkeløft. Der har været god opbakning, og der er planer om at gøre det til et tilbagevendende event.

Der er afholdt sommerfest og julefrokost med god tilslutning, og det er planen, og vi fortsætter med dette. Endelig har Atlas deltaget i Fitness Tryday, der har været iværksat af DGI.

Efter formandens gennemgang blev der spurgt til udskiftning af brusersystemet i svømmehallens omklædningsrum. Dette sker i forbindelse med sommerlukningen af hallen, men omklædningen i kælderen vil forsat være til rådighed for Atlas` medlemmer.

Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.

Ad.4

Kassereren fremlagde regnskab 2018, som udviser en omsætning på 1.886.868 kr., svarende til den forventede nedgang på ca. 10 %, og et driftsresultat på 59.707 kr. Resultatet anses som tilfredsstillende på baggrund af de store udfordringer i forbindelse med lukningen af svømmehallen. Aktiverne udgør ca. 1,5 mill. og egenkapitalen ca. 1,35 mill. Forsamlingen bifaldt regnskabet og godkendte det med akklamation.

Ad.5

Budgettet for 2019 blev fremlagt med et forventet driftsresultat på 106t.kr.

Ad.6

Der var ingen indkomne forslag.

Ad.7

Bestyrelsesformand Kristian Vesterby modtog genvalg for en to-årig periode.

Det samme gjorde bestyrelsesmedlemmerne Steffen Thomsen og Bent Colerick.

Sussi Frølich og Flemming Work modtog genvalg som henholdsvis 1.- og 2. suppleant, begge for en periode på et år.

Ad.8

FLORegnskab v. Flemming Lodsgaard og Morten Beyer genvalgtes som henholdsvis revisor og revisorsuppleant, begge for en periode på et år.

Ad.9.

Et medlem udtrykte utilfredshed med rengøringen i omklædningsrummene og mente det rodede for meget i redskabsrummet. Bestyrelsen er opmærksom på problemet, men Atlas har ikke ansvaret for lokalerne. Der var et ønske om at indkøbe ny CD-afspiller til træningssalen, hvilket straks blev imødekommet. Endvidere ønskes en større affaldsspand.

Formanden takkede Michael og medarbejderne for deres store arbejde og tålmodighed i anledning af et turbulent år med lukning og ombygning i hal og aula, og takkede også medlemmerne for opbakning og tålmodighed. Også en stor tak til Jørgen for endnu en gang at styre os gennem mødet på bedste vis.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på