Referat af generalforsamling 22.06.2021

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af dagsorden

3) Bestyrelsens beretning til godkendelse

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5) Forelæggelse af budget for det kommende år-2021-til orientering

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse og suppleanter

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

Ad 1

Bent Colerick blev valgt med akklamation, og konstaterede at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt-dog forsinket på grund af coronakrisen-og beslutningsdygtig. Helle Baastrup blev valgt som referent, og i tilfælde af afstemning valgtes Michael og Jørgen som stemmetællere.

Ad 2

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3

Bestyrelsen fremlagde beretningen som følger:

Bestyrelsen har igen i år fundet det nødvendigt at udskyde generalforsamlingen grundet nedlukningen som følge af coronapandemien, hvorfor den afholdes her i juni måned, knap 2 måneder forskudt.

Coronapandemien, og de restriktioner som foreningen har været underlagt, har været alt overskyggende for bestyrelsesarbejdet siden sidste generalforsamling, og det har sat en begrænsning for de tiltag, som ellers var tiltænkt. Atlas måtte i december 2020 lukke igen, under 4 måneder efter sidste generalforsamling, og denne gang skulle der gå 5 lange måneder, inden vi igen kunne invitere medlemmer indenfor i foreningen.

Selve nedlukningen har bestyrelsen ikke haft indflydelse på, men vi har løbende haft fokus på at overholde de retningslinjer, som er blevet udstukket af bl.a. DIF og Gladsaxe Kommune. Bestyrelsen har, som ved første nedlukning i foråret 2020, valgt at håndtere situationen med fortsat aflønning af alt personale, da vi ikke har ønsket at sætte vore ansatte i en potentielt svær økonomisk situation, og da vi gerne har ville fastholde alle. Med samme udgangspunkt har bestyrelsen også igen valgt at sætte alle medlemskaber i bero under nedlukningen.

Det helt store fokusområde siden seneste generalforsamling har på baggrund af ovenstående været økonomien, som løbende er blevet flugt tæt i bestyrelsen. Det er klart, at nedlukning af foreningen har haft økonomiske konsekvenser, og at det i længden kunne blive yderst kritisk. Bestyrelsen har dog søgt og fået bevilget de hjælpepakker og tilskud, som har været mulige, hvilket har hjulpet os med at dække udgifter og tabt indtjening. Dette, sammen med en i forvejen sund økonomi i foreningen og udskydelse af planlagte investeringer, betyder, at vi trods en tilbagegang i økonomien stadig står med en sund og god økonomi efter genåbningen. Der henvises i øvrigt til regnskabet fra 2020.

Der har under nedlukningen været et ønske i bestyrelsen om at holde åbent for alle mulige aktiviteter i henhold til restriktionerne, og der har derfor igen været afholdt udendørs holdtræning gratis for medlemmerne. Dog har det desværre været nødvendigt at aflyse flere planlagte arrangementer, herunder klubmesterskabet, julefrokost, ’fitness try day’ samt medlemskurser og workshops.

Selvom nogle af investeringsplanerne er blevet udskudt, har økonomien tilladt, at der kunne arbejdes videre med enkelte tiltag. Under nedlukningen er der derfor blevet bygget ny disk for at bedre pladsforholdene i centeret og arbejdsforholdene for medarbejderne. Der har desuden været økonomi til at gennemføre indkøb og mindre ombygning i frivægtsområdet, hvor vi nu endelig har fået de længeventede nye håndvægte og et nyt ’power rack’ med platform, som giver flere træningsstationer.

Og så er der indkøbt en rigtig kaffeautomat!

Under nedlukningen har der desuden været fokus på at få klaret småreparationer og mindre indretning i centere,t som bl.a. beskyttelsesplader på væggen og ophæng af hylder, greb og håndtag. Bestyrelsen vil gerne give en særlig tak til medlem Kim Floor og bestyrelsesmedlem Tom Østmar, som har været en stor hjælp i denne forbindelse.

Det bør også nævnes, at der har været indbrud i foreningen 2 gange under nedlukningen, og at der er blevet stjålet en computer og nogle småpenge. Der har i den forbindelse også været lidt oprydningsarbejde, da der desværre var blevet ødelagt nogle ting.

Endelig er der forud for genåbningen foretaget hovedrengøring i centeret.

Som nævnt har fokus især ligget på økonomien grundet nedlukningen. Dog er det selvfølgelig også relevant at kigge på, hvordan det ellers går med foreningen. Hvordan har medlemstilslutningen været. Efter første nedlukning kunne bestyrelsen konstatere, at ikke alle medlemmer kom tilbage med det samme, og det var vores opfattelse, at særligt flere af vores ’seniorer’ valgte at vente med at genoptage træningen af frygt for coronasmitte. Dog har vi efter anden nedlukning haft en hurtigere opstart og flere tilbagevendte medlemmer, trods behovet for coronapas, hvilket muligvis hænger sammen med, at mange nu er blevet vaccineret. Vi har også forsøgt at skabe fokus på genåbningen med information på sociale medier, nyhedsbreve samt tilbud om hjælp til ”genstart” af træningen efter næsten ½ års fravær. Aktuelt ser det rigtig fornuftigt ud med medlemstilslutningen, og vi ligger nogenlunde på niveau, dog omkring 10% under, sammenlignet med 2019.

Håbet er, at vi nu er ovre alt hvad der hedder nedlukning, og vi gradvist kommer tilbage til normale tilstande. Derfor vil fokus i bestyrelsen fremadrettet være at genoptage tidligere nævnte planer om udskiftning af gammelt inventar. Desuden skal vi i gang med en mindre istandsættelse af kontoret, og så skal vi selvfølgelig have gang i alle de planlagte medlemsarrangementer, workshops osv. Vi starter med en længeventet sommerfest allerede i år!

Bestyrelsen vil gerne takke de ansatte, som har været meget hjælpsomme og fleksible i henhold til restriktioner og nedlukning, som har varetaget nye opgaver, og som har været kreative for at få det hele til at fungere.

Som svar på et medlems forespørgsel, kunne formanden berette at centeret ikke havde haft medlemmer der var coronasmittet.

Herefter godkendte forsamlingen beretningen med akklamation.

Ad 4

Kassereren fremlagde regnskab 2020 som udviste et driftsunderskud på 57tkr. Det relativt beskedne tab skyldtes at foreningen har modtaget hjælpepakker fra DGI/DIF og staten. Likviditeten ultimo 2020 var på 921tkr. og egenkapitalen på 1.457tkr. Det negative resultat skyldes corona-nedlukningen som medførte mistede kontingentindtægter på 593tkr.

Alt andet lige er foreningen kommet gennem krisen på fornuftig vis.Herefter godkendte forsamlingen regnskabet.

Ad 5

Kassereren orienterede om budget 2021 som pga. coronasituationen har ændret sig en del hen over foråret. Den præsenterede version med et tab på 65tkr forventes efter modtagelse af kompensation fra DGI/DIF for tabte kontingenter på 487tkr. ændret til et resultat på ca. 400tkr.

Ad 6

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7

Bestyrelsesformand Kristian Vesterby modtog genvalg for en to-årig periode, og det samme gjorde bestyrelsesmedlemmerne Steffen Thomsen og Bent Colerick.

Sussi Frølich og Flemming Work modtog genvalg som henholdsvis 1.- og 2. suppleant for en periode på 1 år.

Ad 8

FLORegnskab v. Flemming Lodsgård og Morten Beyer genvalgtes som henholdsvis revisor og revisorsuppleant, begge for en 1-årig periode.

Ad 9

Et medlem havde ind generalforsamlingen forespurgt om muligheden for etablering af et medlemstoilet i centret. Bestyrelsen overvejer muligheden og undersøger nærmere.

Omklædningsrummet i kælderen er under al kritik. Vedligeholdelse og rengøring er fortsat mangelfuld. Er det mon muligt at etablere et omklædningsrum for Atlasmedlemmer? Bestyrelsen har gentagne gange arbejdet med sagen, men fortsætter fokus.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.​

Kontaktinformationer​

Atlas Motion & Fitness

CVR: 73853613

Postnummer, by & adresse

Vandtårnsvej 55-57

2860 Søborg

Besøg os på